وطن من...
دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ ساعت 21:39 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )

چـ سوختیم چـ ساختیم

چـ بردیم چـ باختیم

چـ لری چـ لاری

چـ کُردی چـ فارسے

چـ بلوچ چـ گیلکـ

چـ ترکے چـ ساری

شکفتیم شکافتیم

شتافتیم تا ساختیم


وفادار يا...
دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۲ ساعت 21:38 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )

قدیما...

بـ كسے كـ بـ پاتـ میموند

میگفتن : وفادار

اما حالا میگن : آویزون !!!شهر بي آبرو
شنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:16 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
شهر بے آبرو بـ هم مے ریختـ

در خیابان كـ راه مے رفتی
درد و دل با خر !
سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:15 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
توی زندگیتون هیچ وقتـ با یـ "خر" درد دل نكنید !رویای خودم
سه شنبه ۸ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:4 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
هر شبـ تو رویای خودم

آغوشتو تن مے كنم !او هم ميرود...
شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:3 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
تو رفتے دیگری آمد ؛

كـ او هم مے رود فردا...پروردگارا !
شنبه ۵ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:3 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
پروردگارا !

آرامش را همچون دانه های برفـ

آرام و بے صدا

بـ سرزمین قلبـ كسانے كـ

برایم عزیزند
بباران...كور باشم...
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:2 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
روزی اگر سهم كسے بودی

دعا كن :

من كور باشم ، كور باشم ، كور باشم !فـ.ـاحـ.ـشـ.ـه كيستـ ؟
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:1 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
فاحشه آن پسری استـ كـ

با همه مے خوابد

اما "باكره" مے خواهد !تنهاي با ارزشه !
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 22:0 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
تنهایے با ارزشه !

چون خالے از آدمای بے ارزشه...
قول مردانه...
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 21:59 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
من یكے

تا حالا از قول مردانه خیری ندیده ام !

اگر خیلے مردی ، قول زنانه بده...تحقير بزرگـ !
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 21:57 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
سكوتـ گاهے بهترین تحقیر استـ...فراموش نكن !
چهارشنبه ۲ بهمن۱۳۹۲ ساعت 21:56 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
دو چیز را هیچ وقتـ نشكن...

دل زن

غرور مردتنهايي
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:51 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )


خودتـ را در آغوش بگیر و بخوابـ
هیچکس آشفتگے اتـ را شانه نخواهد زد
این جمع پر از تنهاییستـ...!تلفن !
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:50 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )گراهام بل لعنتے !

تلفنے كـ زنگـ نمیخورد نیازے بـ اختراع نداشتـ !
.
.
.
[براي مشاهده كامل اين مطلبـ به ادامه مطلب مراجعه كنيد !]


دستهاي تو
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:48 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )


این روزها خیلے چیزها دستـ من نیستـ

مثل دستـ هاے تومردم اينجا !
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:47 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )


من در میان مردمے هستم
.
.
.
[براي مشاهده كامل اين مطلبـ به ادامه مطلب مراجعه كنيد !]سلام !
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:46 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )


هرگاه صداے جدیدے سلام میکند
.
.
.
[براي مشاهده كامل اين مطلبـ به ادامه مطلب مراجعه كنيد !]خاطره
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:45 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )هر آدمے كـ میرود !
.
.
.
[براي مشاهده كامل اين مطلبـ به ادامه مطلب مراجعه كنيد !]


آزادي
یکشنبه ۱۰ آذر۱۳۹۲ ساعت 10:43 | ارسال شده توسط محمدرسول جعفری | ( )
 
موضوعات
برچسب ها
سنجش لنزفا !
:: آمارگير مرجع :: :: آمارگير وبـ :: ::استخاره::
استخاره آنلاین با قرآن کریمکد کج شدن تصاوير